cs

.

Potřebujete cenově dostupné vozidlo? Vyberte si z naší nabídky vozidel a jejich financování. Poskytujeme nejenom krátkodobé a střednědobé pronájmy vozidel, ale i operativní leasing s možností následujícího prodeje vozidla.

Pro úspěšné uzavření smlouvy s naší společností je nezbytné, aby jste byli držitelem platného občanského a řidičského průkazu. Musíte být občan České republiky. V případě, že na občanském průkazu je uveden trvalý pobyt na městském úřadu, musíte doložit originál nájemní smlouvy, kde v současné době bydlíte.

Pokud jste vedený v bankovním nebo nebankovním registru, je nezbytné doložit k ŘP a OP v případě OSVČ živnostenský list, u Společností s ručením omezeným a Akciové společnosti je nezbytné doložit výpis z OR. U fyzických osob pracovní smlouvu, popřípadě další doklady o prokázání příjmu. V případě osob pracujících v zahraničí výpis ze zahraničního nebo českého účtu.

V případě nejasností kontaktujte našeho pracovníka, který vám sdělí, jaké konkrténí doklady budete potebovat pro uzavření smlouvy.


Nabízíme vozidla na OL pro rozvoz jídel

Chcete se stát kurýrem, a potřebujete cenově dostupné vozidlo? Vyberte si z naší nabídky vozidel a jejich financování. Poskytujeme nejenom krátkodobé a dlouhodobé pronájmy vozidel, ale i operativní leasing s možností následné koupě vozidla za předem stanovenou cenu.

Pro úspěšné uzavření smlouvy s naší společností je nezbytné, aby jste byli držitelem platného občanského a řidičského průkazu. Musíte být občan České republiky. V případě, že na občanském průkazu je uveden trvalý pobyt na městském úřadu, musíte doložit originál nájemní smlouvy, kde v současné době bydlíte.

OPERATIVNÍ LEASING

Operativní leasing představuje rychlou a snadnou cestu k novému autu. Jeho oblíbenost mezi lidmi roste především díky tomu, že jedinou požadovanou platbou je měsíční paušál. S jakými dalšími výhodami se pojí? A na co je třeba si dát naopak pozor?

Jaká je definice spotřebitelských úvěrů stanovené ČNB

a jaké informace jsou nezbytné pro ochranu spotřebitele najdete na : https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-uver/

Kdo může poskytovat spotřebitelské úvěry nebo věci movité i nemovité

Poskytování spotřebitelského úvěru - živnost vázaná!

Kdo může poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelské úvěry?

Kdo může poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, s účinností od 1. 12. 2016.

Zákon přináší změny ve vymezení osob, které mohou poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr do 01.12.2016 bylo možné buď na základě vázané živnosti "poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru" a na některé činnosti postačovala živnost volná.

Namísto uvedených živností je podle nové úpravy rozhodující udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele nebo samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Českou národní bankou, resp.
u vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru zápis do registru vedeného ČNB.

Zákon nově stanovuje podmínky pro udělení oprávnění (resp. zápis do registru) pro nebankovního poskytovatele a jednotlivé typy zprostředkovatelů samostatně, a to v ustanoveních § 10, § 18, § 29 a § 39 zákona. V důsledku širšího vymezení spotřebitelského úvěru oproti předchozí úpravě budou tyto podmínky muset splnit i některé subjekty, kterým postačovala k poskytování úvěrů doposud volná živnost. Ustanovení
§ 7 zákona dále vyjmenovává osoby, které mohou poskytovat spotřebitelský úvěr na základě povolení získaného podle jiného zákona (zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech, nebo zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku).

I tyto osoby jsou povinni se při poskytování spotřebitelského úvěru řídit zákonem č. 257/2016 Sb., a musí také splňovat požadavky na výkon činnosti, na které odkazuje § 8 odst. 3 zákona.

Oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat úvěry na základě shora zmíněných živnostenských oprávnění dnem nabytí účinnosti to je 1. 12. 2016 nezaniká.

Zákon upravuje přechodné období, po které mohou v poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů pokračovat držitelé výše uvedenýchživnostenských oprávnění, a to ve stejném rozsahu.

Na základě výše zmíněných živnostenských oprávnění tedy bude možné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry na bydlení i úvěry jiné nežna bydlení i po dni nabytí účinnosti zákona, to je po 1. 12. 2016 konkrétně do doby než ČNB:

a) rozhodne (pozitivně či zamítavě) o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
některé z osob uvedených v § 7 (nebankovního poskytovatele nebo
osoby oprávněné poskytovat spotřebitelské úvěry na základě jiného
zákona) nebo samostatného zprostředkovatele nebo

b) provede na základě oznámení zastoupeného zápis osoby jako vázaného
zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do
registru (zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru nepřichází
v úvahu v případě úvěrů na bydlení) nebo oznámí zastoupenému, že
zápis nebyl proveden.

Podmínkou pro využití možnosti pokračovat v poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů ještě po dobu přechodného období po dni nabytí účinnosti zákona, to je po 1. 12. 2016, a to na základě předchozího živnostenského oprávnění, je podání některé z výše uvedených žádostí nebo oznámení do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, to je do 1. 3. 2017, ČNB. Marným uplynutím této lhůty oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry na základě živnostenského oprávnění zaniká.

ČNB rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé z osob uvedených v § 7 zákona či samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zprostředkovatele nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje jejich zastoupeného o neprovedení zápisu do 15 měsíců od přijetí žádosti či oznámení. Pouze v případě žádosti o zprostředkování spotřebitelských úvěrů na bydlení je lhůta pro rozhodnutí stanovena do 21. 3. 2017. Bližší informace naleznete na webových stránkách ČNB: 

Připravila: Libuše Tříšková, vedoucí Odboru Obecní živnostenský úřad