cs

.

Doba vyřízení žádostí

Doba zpracování je uvedena v pracovních dnech a začíná běžet nejdříve v okamžiku dodání všech potřebných podkladů pro vyřízení požadavku. V době zpracování žádosti je nutné zohlednit průměrnou dobu 24 hodin (v pracovní dny) než se dostane vaše žádost na řadu ke zpracování. Zde

Poplatky-pokuty-správní řízení

Registrace, STK, přepisy

Účtované poplatky, penále, pokuty, přepisy vozidel a jiné úkony.

Přepis vozidla

Evidenční kontrola, zápis do registru vozidel

2 500 Kč

STK

Technická kontrola vozidla

4 000 Kč

Dálniční známka

1 500 Kč

Silniční daň

Dle stáří vozidla. Vždy účtujeme jednou za rok podle předpisu stanovenou státem

od 1 600 Kč

Pokuty, penále, úroky, poplatky

Poplatek 

za první vystavení upomínky

350 Kč

Poplatek

za druhé a třetí vystavení upomínky

500 Kč

Poplatek za dohledání platby

Dohledávání plateb při neuvedení variabilního symbolu, či zaslání na jiný bankovní účet společnosti než je uvedeno ve smlouvě

300 Kč

Poplatek za zpracování výpisu plateb z účtu

Zpracování plateb klienta za 12 měsíců a odeslání na email

1 000 Kč

Poplatek za zpracování a úhradu pokuty z provozu vozidla

administartivní poplatek za zpracování a úhradu pokuty spojenou s provozem vozidla

800 Kč

Úroky z prodlení

Zákonnem stanovené úroky

8,5% p.a.

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta stanovená v podmínkách smlouvy

300 Kč/den

Sankce za neuhrazení pokut spojených s provozem vozidla

V případě, že klient neuhradí státem vystavené správní pokuty spojené s provozem vozidla ( překročení rychlosti, špatné parkování, atd.) a to do 14 dní od jejich vystavení, je za každou nezaplacenou pokutu účtována sankce ve výši:

1 000 Kč

Poplatek za zpracování kalkulace

Poplatek za vypracování zústatkové ceny vozidla k předčasnému ukončení smlouvy

si pronajímatel nebude nárokovat v případě, že dojde k jejímu ukončení

5 000 Kč

Zabavení vozidla v Praze

Zabavení vozidla z důvodů neplacení splátek či jiných platebních povinností

5 000 Kč

Zabavení vozidla mimo Prahu na území ČR

Zabavení vozidla z důvodů neplacení splátek či jiných platebních povinností 

10.000 Kč

Zabavení vozidla v zahraničí

Zabavení vozidla z důvodů neplacení splátek či jiných platebních povinností

Cena za zabavení neobsahuje další možné nespecifikované náklady spojené se zajištěním vozidla

30.000 Kč

Pokuta za porušení záruky na vozidle

Vstahuje se na nová vozidla, která jsou v záruce od výrobce

10.000 Kč

Pokuta za každé neprovedení servisního úkonu

stanovené výrobcem vozidla

5 000 Kč

Pokuta za provozování vozidla s propadlou známkou (STK)

Klient je povinen na zadní SPZ sledovat známku určující dobu, po kterou vozidlo

splňuje podmínky provozu na pozemních komunikací. Pronaímatel může odstoupit 

od smlouvy v případě, že klient tuto povinnost poruší.

5 000 až 10 000 Kč

Pokuta za nevrácení TP

V případě nevrácení TP má právo pronajímatel odstoupit od smlouvy

3 000 Kč

Převod Smlouvy

Pokud má žadatel uhrazeny veškeré závazky vúči společnsti, je převod smlouvy zpoplatněn jednorázovým poplatkem

4 000 Kč

Předčasné ukončení smlouvy

V případě předčasného ukončení smlouvy ze strany klienta

5 000 Kč